Detention Adventure 2019
Detention Adventure 2019
English
0 دقیقه
8.2/10 14
کانادا

5 جایزه و 5 نامزدی جایزه

 سه دوست درس خوان و بچه مثبت به همراه قلدر مدرسه، خودشان را وارد حبس خانگی می کنند تا راهروی ورودی یک هزارتو را کشف کرده و بتوانند آزمایشگاه مخفی الکساندر گراهام بل را پیدا کنند و…

این فصل تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس