Ironside 2013
Ironside 2013
English
دقیقه
5.5/10 1437
آمریکا

کارآگاهی بعد از تیر خوردن و عکس برداری متوجه میشود که از این به بعد باید رو صندلی چرخدار بشیند و به سختی با توجه به ناتوانایی هایی که برایش به وجود آمده به حل سخت ترین موارد در شهر بپردازد …download دانلود نسخه ای او اس